Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZGK

   
KOWARY

ul. Zamkowa 2 (teren Miejskiej Służby Ratowniczej)

Godziny przyjmowania odpadów:

od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-15:00

KARPACZ, MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, JEŻÓW SUDECKI

PSZOK na składowisku odpadów w Ścięgnach-Kostrzycy

Godziny przyjmowania odpadów:

od poniedziałku do piątku, w godzinach 6:00-18:00

PIECHOWICE

ul. Boczna 15

Godziny przyjmowania odpadów:

poniedziałek, środa i piątek, w godzinach 12:00-19:00
wtorek i czwartek, w godzinach 9:00 – 16:00, soboty, w godzinach 10:00-15:00

SZKLARSKA PORĘBA

 

ul. 1-go Maja 53 (była placówka WOP)

Godziny przyjmowania odpadów:

od poniedziałku do piątku, w godzinach 11:00-18:00, soboty, w godzinach 8:00-13:00

 

JAKIE ODPADY DO PSZOKU?

Selektywnie zbierane odpady wytworzone w gospodarstwach domowych związanych z bytowaniem mieszkańców: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz odpady tekstyliów i odzieży.

Przyjęcie odpadów w PSZOK jest bezpłatne po okazaniu dokumentów potwierdzających realizację obowiązku mieszkańca gminy w zakresie złożonej deklaracji i potwierdzenia wniesienia opłaty. Na terenie PSZOK mogą być wyznaczone ograniczenia ilości przyjmowanych: zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Za dostarczenie większej ilości odpadów mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty. Szczegóły u operatorów poszczególnych punktów selektywnej zbiórki odpadów.