uniad

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020


15 marca 2018 roku Związek Gmin Karkonoskich podpisał umowę o dofinansowanie  projektu „Modernizacja i rozbudowa linii technologicznych zagospodarowania odpadów komunalnych oraz systemu segregacji odpadów” nr POIS.02.02.00-00-0027/16  w ramach Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, Oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Instytucją Wdrażającą  Projektu jest  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą  w Warszawie

Planowana całkowita wartość projektu – 26 546 858,52 PLN
Max kwota wydatków kwalifikowalnych – 16 709 115,82 PLN
Kwota dofinansowania – 14 202 748,44 PLN

Projekt realizowany jest z udziałem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków własnych.
Realizacja inwestycji rozpoczęła się 09-10-2015 roku. Zakończenie inwestycji wyznaczono na dzień 31-12-2022 roku.

Cele przedsięwzięcia

Celem przedsięwzięcie jest rozwój, modernizacja i doposażenie Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami, co umożliwi zwiększenie efektywności istniejącego zakładu.
W wyniku realizacji projektu dojdzie m.in. do zmniejszenia masy odpadów przekazywanych do składowania oraz minimalizacji oddziaływania na środowisko prowadzonych w zakładzie KCGO procesów przetwarzania odpadów.
Realizacja  projektu wpłynie na zmianę struktury składowania odpadów. Wdrożenie projektu wpłynie na doczyszczanie i zwiększony odzysk surowców.

Elementem niewymiernym, nieprzeliczalnym , realizowanego projektu jest ochrona środowiska. Zabudowanie obszaru odbioru odpadów ( zasobni) , wyposażenie hali w systemy odpylające jak i pełna filtracja powietrza emitowanego powietrza przez systemy biofiltrów ograniczy emisję odorów na zewnątrz. Są to działania wyprzedzające , zabezpieczające funkcjonowanie zakładu zgodnie z planowanymi dyrektywami unijnymi w tym BAT-u.
Projekt prowadzi do modernizacji Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami obsługującego teren zamieszkany przez ok 156 tys. mieszkańców. Centrum rozbudowane będzie o nowe elementy, które wraz z projektami komplementarnymi realizowanymi na jego terenie przez inne podmioty pozwolą na kompleksowe zagospodarowanie odpadów z terenu gmin obsługiwanych przez KCGO. Nastąpi rozbudowa instalacji służącej unieszkodliwianiu odpadów komunalnych.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

 1. Zakup sprzętu i pojemników do segregacji odpadów do obsługi KCGO.
 2. Zakup przerzucarki.
 3. Przygotowanie placu pod prowadzenie procesów przetwarzania odpadów lub magazynowania odpadów wytworzonych w wyniku procesów przetwarzania odpadów z selektywnej zbiórki.
 4. Modernizacja linii w hali technologicznej poprzez zakup i montaż maszyn, urządzeń i przenośników.
 5. Adaptacja i rozbudowa boksów magazynu zewnętrznego do kompostowania na terenie KCGO.
 6. Zakup boksu mobilnego.

Realizowane będą działania z zakresu informacji i promocji projektu, w tym zadanie związane z  ścieżką edukacyjną.
Ścieżka pokazywać będzie:

 1. wszystkie etapy/ krok po kroku/ procesu technologicznego zachodzące w KCGO czyli od momentu wjazdu na jego teren odpadów komunalnych zmieszanych;
 2. proces selektywnego zebrania odpadów w gniazdach i pszokach ;
 3. cel i zasady działania PSZOK ;
 4. postępowanie z odpadami niebezpiecznymi;
 5. działania edukacyjne prowadzone przez Związek Gmin Karkonoskich i Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami z akcentem jak ważny jest to element
  całego procesu gospodarki odpadami;
 6. zadania dla samorządów wynikające z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie, w tym wskaźniki poziomów odzysku jakie gminy muszą osiągnąć w 2020 roku;
 7. wykaz podstawowych dokumentów prawnych obowiązujących w gospodarce odpadami.

Uczestnik działania edukacyjnego będzie mógł zobaczyć na planszach cały teren zakładu ze wszystkimi jego elementami zagospodarowania w tym:

 • punkt przyjęcia odpadów;
 • halę technologiczną wraz z wykazem znajdujących się w niej maszyn i urządzeń i określeniem ich przeznaczenia;
 • zrekultywowane kwatery ;
 • proces kompostowania frakcji biologicznej i co się z nią dzieje po jego zakończeniu;
 • sposób przygotowania segregowanych odpadów do ich dalszego wykorzystania;
 • sposób przekazywania odpadów  posegregowanych do dalszego przetwarzania;
 • punkty przekazywania do zagospodarowania odpadów  niebezpiecznych;
 • linia do segregacji odpadów ;
 • wykaz maszyn i urządzeń wykorzystywanych w całym procesie postępowania z odpadami na terenie zakładu;
 • wykaz najnowszych technologii wykorzystywanych w gospodarce odpadami na świecie;
 • graficzne przedstawienie ilości produkowanych na świecie i Polsce odpadów;
 • wykaz zagrożeń dla środowiska wynikających z nieprawidłowej gospodarki odpadami ;
 • jakie zagrożenia dla środowiska występują aktualnie na świecie.

Zgłaszanie nieprawidłowości:
Zgłaszania nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko - www

Informacje dodatkowe:
http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1100794

Zadanie: Zakup sprzętu i pojemników do segregacji odpadów do obsługi KCGO - kontenery

W dniu 17 października 2018r. zawarto umowę IP-272-34/2018, po dokonaniu wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym,  na „Zakup sprzętu i pojemników do segregacji odpadów do obsługi KCGO - kontenery” Zamówienie będzie realizować wykonawca:  P.P.H.U. „BOŚ-MET” Dorota Boś i Jarosław Boś, ul. Borzechowska 17, 83-210 Zblewo.

Kontener1 Kontener2

 

W dniu 25 czerwca 2019r, po dokonaniu wyboru wykonawców w przetargu nieograniczonym na „Zakup sprzętu do segregacji odpadów do obsługi KCGO”, zawarto umowy na dostawę:

 1. dwóch samochodów ciężarowych wyposażonych w urządzenia hakowe , kontenery 36m3, urządzenie HDS. Zamówienie będzie realizować wykonawca Sommer Sp. z o. o., ul Poznańska 39, 76-200 Słupsk.
 2. dwóch ładowarek teleskopowych. Zamówienie będzie realizować wykonawca Interhandler Sp. z o.o., ul Wapienna 6; 87-100 Toruń
 3. dwóch wózków widłowych, w tym jeden z chwytakiem. Zamówienie będzie realizować wykonawca MTL ASCO Sp. z o.o., ul. Wielowiejska 53; 44-120 Pyskowice.

Wrzesień 2019r. Sprzęty, które zostały zakupione w zadaniu „Zakup sprzętu do segregacji odpadów do obsługi KCGO” zostały odebrane od wykonawców i przekazane do użytku Karkonoskiemu Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. zgodnie z umową o dofinansowanie.

1 2

1 2

1 2

1

 

W dniu 12 lutego 2020r., po dokonaniu wyboru wykonawcy  w przetargu nieograniczonym na Zakup sprzętu i pojemników do segregacji odpadów do obsługi KCGO - ładowarka kołowa,  zawarto umowę na dostawę ładowarki kołowej.  Zamówienie zrealizował wykonawca  WIGROPOL Sp. z o.o., ul.  Krzywa 3, 59–100 Polkowice. Ładowarka została przekazana do użytku Karkonoskiemu Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. zgodnie z umową o dofinansowanie.

1 2

Zadanie: Modernizacja linii w hali technologicznej poprzez zakup i montaż maszyn i urządzeń - prasa kanałowa

W dniu 18 września 2020 r., po dokonaniu wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym dla zadania „Modernizacja linii w hali technologicznej poprzez zakup i montaż maszyn i urządzeń: prasa kanałowa” zawarto umowę z wykonawcą Panasiuk Jerzy Luxor – Maszyny Do Odpadów z siedzibą przy ul. Choiny 57/211, 20-816 Lublin. Zamówienie zostało zrealizowane, prasa kanałowa została przekazana do użytku Karkonoskiemu Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. zgodnie z umową o dofinansowanie.

 1 1

 1 1

 1 1

 

Zadanie: Adaptacja boksów magazynu zewnętrznego na terenie KCGO

W dniu 07 kwietnia 2021r po dokonaniu wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym dla zadania „Adaptacja boksów magazynu zewnętrznego na terenie KCGO" została podpisana umowa z wykonawcą: JAN GRALAK "GRAJAN" ZAKŁAD PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWY Sierniki 1 64-610 Rogoźno; KATARZYNA PŁOWENS GRALAK ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY„KAWENS" Klolyldzin 5, 64-830 Margonin.

Zadanie: Modernizacja linii w hali technologicznej poprzez zakup i montaż maszyn, urządzeń i przenośników  

W dniu 17 grudnia 2021r, po dokonaniu wyboru wykonawcy w postępowaniu przetargowym dla zadania:  „Modernizacja linii w hali technologicznej poprzez zakup i montaż maszyn, urządzeń i przenośników”  została podpisana umowa z wykonawcą HORSTMANN Technika Sp. z o.o. ,ul Kcyńska 100, 62-100 Wągrowiec.

W dniu 01 kwietnia 2022, po dokonaniu wyboru wykonawcy w postępowaniu przetargowym dla zadania: „Modernizacja linii w hali technologicznej poprzez zakup i montaż maszyn, urządzeń i przenośników” etap II, została podpisana umowa z wykonawcą HORSTMANN Technika Sp. z o.o. ,ul Kcyńska 100, 62-100 Wągrowiec.

Zadanie: Zakup sprzętu do segregacji odpadów do obsługi KCGO - zakup i dostawa mobilnego sita bębnowego

W dniu 09 maja 2022, po dokonaniu wyboru wykonawcy w postępowaniu przetargowym dla zadania  „Zakup sprzętu do segregacji odpadów do obsługi KCGO zakup i dostawa mobilnego  sita  bębnowego" została podpisana umowa z wykonawcą AGREX - ECO Sp. z o.o.W dniu 09 maja 2022, po dokonaniu wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym dla zadania  „Zakup sprzętu do segregacji odpadów do obsługi KCGO zakup i dostawa mobilnego  sita  bębnowego" została podpisana umowa z wykonawcą AGREX - ECO Sp. z o.o. ul. Wyczółki 4402-820 Warszawa